Prekių krepšelis

Pirkimo pardavimo taisyklės

Šios, www.pinetiger.com, žemiau pateikiamos prekių pirkimo/pardavimo taisyklės yra pilnas sąlygų, galiojančių tiek Jums (pirkėjui), tiek ir www.pinetiger.com (UAB „Pine Tiger“, toliau traktuojama www.pinetiger.com, pardavėjui) rinkinys. 

Lankydamiesi internetinėje parduotuvėje www.pinetiger.com, naudodamiesi ja, pirkdami arba prisijungdami prie jos, patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su šiomis internetinės parduotuvės www.pinetiger.com Naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Šiose sąlygose Pardavėjas reiškia uždarąją akcinę bendrovę „Pine Tiger“ (UAB „Pine Tiger“), registracijos numeris: 305832623, PVM mokėtojo kodas: LT100014218812,  juridinis adresas: Versmės g. 6, LT-47492 Kaunas, Lietuva (toliau Pardavėjas), o Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris perka internetinėje parduotuvėje www.pinetiger.com esančias prekes (toliau Pirkėjas).

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes www.pinetiger.com el. parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie bet kokius pakeitimus informuojamas www.pinetiger.com el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant www.pintiger.com el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis;

1.3.3. Juridiniai asmenys;

1.3.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.pinetiger.com el. parduotuvėje.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas www.pinetiger.com el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su pirkimo sąlygomis ir taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ (žr. 5. punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.pinetiger.com el. parduotuvėje ir buhalterinėje apskaitos programoje.

2. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes www.pinetiger.com el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

2.1.1. Užsiregistruodamas www.pinetiger.com el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

2.1.2. Nesiregistruodamas www.pinetiger.com el. parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo www.pinetiger.com el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas www.pinetiger.com el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

Pirkėjas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą, taip pat už veiksmus, atliktus su naudotojo registracijos duomenimis www.pinetiger.com el. parduotuvėje, ir už pasekmes, kylančias dėl klaidingos informacijos pateikimo, įskaitant, bet neapsiribojant, neteisingo pristatymo adreso ar mobiliojo telefono numerio nurodymą.

2.6. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

2.7. Pirkėjas yra atsakingas už visų registracijos metu pateiktų duomenų saugumą ir Pardavėjas neatsako už bet kokią Pirkėjo patirtą žalą, jei Pirkėjas aplaidžiai tvarkė registracijos duomenis ir dėl to šie duomenys tapo prieinami trečiosioms šalims ar jais buvo piktnaudžiaujama.

2.8. Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti Pardavėjui apie galimą trečiosios šalies manipuliavimą Pirkėjo registracijos duomenimis, taip pat jei Pirkėjas įtaria, kad jo registracijos duomenys tapo prieinami trečiosioms šalims.

2.9. Pardavėjas turi teisę blokuoti Pirkėjo prieigą prie internetinės parduotuvės, jei mano, kad trečiosios šalys piktavališkai veikia Pirkėjo vardu. Pardavėjas informuoja Pirkėją apie prieigos blokavimą.

2.10. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką info@pinetiger.com arba paskambindamas telefonu +370 665 77333. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas.

2.11. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.

2.12. Pirkėjas turi teisę į galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. 

2.13. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją el. parduotuvėje www.pinetiger.com, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su pirkimo sąlygomis ir taisyklėmis, kurių 2.3. punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo www.pinetiger.com el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais. 

2.14. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

2.15. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

2.16. Pardavėjas stebi svetainės lankomumą statistikos programos pagalba ir analizuoja gautą informaciją (lankytojų ar Pirkėjų kiekis, iš kokių puslapių lankytojas ar Pirkėjas buvo nukreiptas ir pan.). Statistinė informacija gaunama automatiškai apsilankant www.pinetiger.com tinklapyje. Šią informaciją Pardavėjas naudoja vidinei įmonės analizei, prekių asortimento bei paslaugų kokybės gerinimui.

2.17. Pardavėjas gali naudoti slapukus, kurie siunčiami į Pirkėjo ar lankytojo tinklo naršyklę pirmąkart apsilankius lankytojui ar Pirkėjui el. parduotuvėje ir saugomos kompiuterio kietajame diske. Vėliau slapukų pagalba yra palengvinamas Pirkėjo ar lankytojo kompiuterio identifikavimas bei prieiga prie svetainėje esančios informacijos. Lankytojas ar Pirkėjas gali pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad slapukai nebūtų priimami, nes paprastai dauguma naršyklių priima slapukus.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.pinetiger.com el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas, vadovaudamasis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 str. nuostatomis, turi teisę atsisakyti nuotolinės ar ne prekybos patalpose, taip pat internetu, sudarytos sutarties, Taisyklių 8 dalyje nustatyta tvarka. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui el. paštu info@pinetiger.com ir pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (tel./el. paštu).

3.7. Pirkėjas, naudodamasis www.pinetiger.com el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis www.pinetiger.com el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo www.pinetiger.com el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą www.pinetiger.com el. parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu, jei pristatymo paslauga yra užsakyta.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o jei Pirkėjas atsisako priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pirkėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

4.6. El. parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

4.7. Pristatyti Pirkėjo užsakytus maisto papildus, vitaminus ir/ar kosmetiką, užtikrinant jų kokybę ir saugą.

4.8. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

4.9. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

4.10. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu arba el. paštu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

4.11. El. parduotuvė turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai.

5.1. www.pinetiger.com el. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, nebent ši el. parduotuvė nepasiekiama dėl techninių darbų.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ krepšelio paskutiniame žingsnyje, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.3. Prekių kainos www.pinetiger.com el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant   

5.4.  Į kainą neįskaičiuotos prekės pristatymo išlaidos. Prekių pristatymo kaina nurodoma atskirai pateikiant Užsakymą. 

Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Prekių pirkimo metu.

5.5. Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti Prekių kainas.

5.6. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.6.1. Atsiskaitymas iš anksto suformuotu ruošiniu, bankiniu pavedimu per saugią mokėjimo sistemą OPAY  – pasirinkus vieną iš atsiskaitymo lange nurodomų, jūsų naudojamo banko, logotipų, apmokėsite be jokių papildomų duomenų įvedimo. Pasirinkus tokią nuorodą klientas nukreipiamas į savo naudojamą banko sistemą, kurioje užtenka tik prisijungti ir patvirtinti mokėjimą, pagal užsakyme suformuotą galutinę mokėjimo sumą, už išsirinktas prekes. Užsakymo ruošinys užpildomas automatiškai, o Pardavėjas tokiu atveju, apie sėkmingą apmokėjimą informuojamas nedelsiant, nepriklausomai nuo naudojamos el. bankininkystės sistemos ir/ar paros meto. Tokiu būdų pagreitinimas prekių ruošimo, išsiuntimo ir gavimo terminas. Atsiskaitant per OPAY mokėjimo sistemą taikomi mažesni lėšų pervedimo mokesčiai. Klientui, atsiskaitančiam šiuo būdu galioja visos tarpininko OPAY taikomos sąlygos, privilegijos bei taisyklės.

5.6.2. Atsiskaitymas paprastu bankiniu pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas vietinį mokėjimo pavedimą tiesiogiai padaro į UAB „Pine tiger“ banko sąskaitą. Rekvizitai pavedimui pateikiami prieš patvirtinant užsakymą, taip pat nurodomi ant išankstinės bei PVM sąskaitų-faktūrų. Nesinaudojantis elektronine bankininkyste klientas gali sąskaitą atsispausdinti ir pavedimą padaryti savo banko skyriuje. Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo el. laiške. Banko taikomi mokesčiai už pinigų pervedimą į UAB „Pine tiger“ sąskaitą nėra įtraukiami į kliento sąskaitą už prekes. Pardavėjas neatsako už tokių mokesčių taikymą ir/ar dydį. Prieš darydami bankinį pavedimą įsitikinkite, kad patvirtinote užsakymą bei gavote tai patvirtinantį elektroninį laišką, kitokiu atveju sistemoje užsakymas neužregistruojamas. Dėmesio! Mokant tokiu būdu lėšų įskaitymas vykdomas tik pagal standartinę jūsų naudojamos el. bankininkystės tiekėjo (jūsų banko) tvarką, o pavedimai įskaitomi tik tam tikrais intervalais, atitinkamomis dienomis. Klientas, mokėdamas šiuo būdu turi būti susipažinęs su lėšų pervedimo trukme ir tikslumu pagal savo naudojamo banko nuostatas, pardavėjas šiuo atveju neatsako už lėšų įskaitymo trukmę ir užsakymas vykdyti pradedamas tik lėšoms atsiradus UAB „Pine tiger“ banko sąskaitoje.

5.7. Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo bankiniu pavedimu paslaugas, įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas.

5.8. Pardavėjas pirkėjui išrašo sąskaitos faktūros elektroninį variantą, išankstinės sąskaitos variantas, nurodytu el. paštu, gaunamas iš karto po užsakymo patvirtinimo. Galutinė sąskaita faktūra išrašoma po apmokėjimo, popierinis tokios sąskaitos variantas įteikiamas kartu su prekėmis, elektroninis – išsiunčiamas el. paštu.

5.9. Visos www.pinetiger.com el. parduotuvėje naudojamos produktų nuotraukos yra pavyzdinės, tikroji pakuotė gali skirtis nuo atvaizduojamų svetainėje.

6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.1.1. Pristatymas Lietuvoje į paštomatus NEMOKAMAS. Pristatymas kurjeriu perkant virš 30 €, taip pat nemokamas. Perkant mažiau nei už 30 €, pristatymas kurjeriu – 1,99 €.  Pristatymas vykdomas pirkėjo nurodytų adresu visoje Lietuvoje.

6.2. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti bei išsiunčiamas prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.4. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

6.5. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.6. Esant kliento pageidavimui, prekes norint gauti skubiai, klientas privalo susisiekti su Pardavėju ir aptarti papildomus pristatymo būdus. Norint prekes gauti kitais būdais prašome kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių: www.pinetiger.com/kontaktai

6.7. Konkrečios valandos, kada pristatyti užsakymą, kurjeriui nurodyti nėra galimybės (išskyrus tuos atvejus kai Pirkėjas dėl pristatymo su Pardavėju susitaria papildomai).

6.8. Prekės esančios pardavėjo sandėlyje pirkėjui, po užsakymo apmokėjimo, pristatomos 1-5 d.d. Lietuvos teritorijoje. Sėkmingai išsiuntus prekes, pirkėjas informuojamas automatine žinute el. paštu bei sms trumposiomis žinutėmis. 

6.9. Jei prekė pristatoma pagal individualų užsakymą, galioja individualiai suderinami pristatymo terminai, tačiau maksimali pristatymo trukmė neviršija 3 – 4 savaičių. Atskirų prekių pristatymo terminai gali skirtis. 

6.10. Užsakytos prekės visuomet pristatomos vienu vežimu, o apie skirtingų prekių pristatymo laikus Pirkėjas informuojamas individualiai. Užsakytos kelios prekės gali būti pristatomos atskiromis siuntomis pagal kliento pageidavimą už papildomą standartinį pristatymo mokestį.

6.11. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.12. Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti išorinę siuntos būklę dar dalyvaujant kurjeriui. Pastebėjus bent menkiausią siuntos pažeidimą, yra būtina surašyti pastabas apie siuntos pažeidimus arba atsisakyti priimti siuntą.

6.13. Priėmus siuntą ir pasirašius manifestą be pastabų, laikoma, kad siunta perduota kokybiška ir tokiu atveju pretenzijos dėl prekės išorinių pažeidimų nebebus priimamos. 

6.14. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.15. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6.16. Dėl prekių pristatymo už Lietuvos ribų prašome susisiekti el.paštu info@pinetiger.com dėl pristatymo sąlygų bei kainos Jums parašysime asmeniškai.

6.17. Standartinė prekių pristatymo kaina negalioja kai prekės svoris viršija 15 kg. Pristatant tokią prekę susisieksime su Jumis asmeniškai.

6.18. Pirkėjas gavęs el. laišką arba SMS žinutę apie paruoštą atsiimti užsakymą paštomate per 72 val. privalo atsiimti užsakymą. Klientui nespėjus atsiimti siuntos – siunta gražinama siuntėjui. Gražinimo išlaidas padengia pirkėjas.

7. Prekių kokybės, garantijos

7.1. Kiekvienos www.pinetiger.com el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.

7.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jam nustato teisės aktai. Laikoma, kad Pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą).

8. Prekių ir/ar pinigų grąžinimas ir keitimas

Jei norite atšaukti užsakymą, kurio prekių dar negavote, arba atsisakyti tam tikros prekės (-ių) iš dar neįvykdyto, tačiau apmokėto užsakymo ir atgauti pinigus maloniai kviečiame kreiptis el. paštu: info@pinetiger.com. Kitu atveju, prašome vadovautis tolesnėmis taisyklėmis:

8.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti maisto papildus ir vitaminus. Kosmetikos produktai negrąžintini, nes mes negalime žinoti, ar produktu nebuvo pasinaudota.

8.2. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas tinkamos kokybės prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis, išsiųsdamas Pardavėjui pranešimą apie norą pakeisti prekes el. paštu info@pinetiger.com. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

8.3. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus.

8.4. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes, reikalaudamas pašalinti prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti (pataisyti prekę) arba pakeisti prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės, arba grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

8.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą nuo prekės perdavimo jam dienos.

8.6. Norėdamas grąžinti netinkamos kokybės prekes, Pirkėjas privalo apie tai pranešti Pardavėjui el. paštu info@pinetiger.com, nurodydamas grąžinamas prekes bei pateikdamas prekių pirkimą-pardavimą patvirtinantį dokumentą.

8.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos (pavyzdžiui, nepateikia prekės pirkimo-pardavimo dokumento).

8.8. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, jei prekė grąžinama  ne dėl Pardavėjo kaltės, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.

8.9. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@pinetiger.com. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

8.10.Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.

8.11. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

8.12. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas, prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, išsaugotos prekės vartojamosios savybės ir nepraradusi prekinės išvaizdos prekė. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia, nepažeista pakuote. 

8.13. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu.

8.14. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui. Grąžinti prekes Pirkėjas gali arba pristatydamas į Pardavėjo prekių atsiėmimo punktą, grąžindamas per kurjerius arba paštomatus. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie pranešimo dėl sutarties atsisakymo gavimą. 

8.15. Pinigai (Pirkėjo sumokėta prekės kaina, prekės pristatymo išlaidos, o tuo atveju, kai buvo pristatytos netinkamos kokybės prekės/ne tos prekės – ir prekės grąžinimo išlaidos) Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) darbo dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo prašymą apie tinkamos kokybės prekės pakeitimą/ pranešimą apie netinkamos kokybės prekę/ apie sutarties atsisakymą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. 

8.16. Prekės pristatymo išlaidos klientui negrąžinamos (2,90€).

8.17. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau) ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 8.12 punktui.

8.18.  Jeigu prekės nebuvo laiku (per 72 val.)  atsiimtos iš siuntų paštomato ir kurjerių tarnyba grąžino siuntą atgal siuntėjui, pirkėjui bus gražintas mokėjimas atskaičiavus siuntimo išlaidas (5,80€).

8.19. SVARBU! Prekių grąžinimo tvarka netaikoma: Juridiniams asmenims, produktams su individualiais kliento pakeitimais, pagal pageidavimus, individualius užsakymus (pavyzdžiui spauda) sugadinančiais jų pirminę prekinę išvaizdą nepakeičiamai, individualiai užsakytoms prekėms, prekėms kurios buvo sugadintos kliento, prekėms neatitinkančioms aukščiau išvardintų grąžinimo standartų (sugadintos prekinės išvaizdos, su naudojimo, nusidėvėjimo žymėmis), prekėms grąžintinoms po 14 dienų grąžinimo laikotarpio, išimtis taikoma grąžinimo reikalavimų neatitinkančioms, tačiau nekokybiškoms prekėms.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.pinetiger.com el. parduotuve.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.pinetiger.com el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie šios el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laikomo Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės kontaktuose nurodytu telefonu ir el. pašto adresu.

10.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

10.6. Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali užsiprenumeruoti naujienas apie Pardavėjo vykdomą veiklą, naujus prekių pasiūlymus, naujoves ar kitą panašaus pobūdžio informaciją. Norėdami užsiprenumeruoti naujienlaiškį, turite nurodyti savo el. pašto adresą.

10.7. Naujienlaiškių siuntimo bet kada galima atsisakyti paspaudžiant naujienlaiškyje esančią atsisakymo nuorodą. Jei neatšauksite sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 5 metus nuo naujienlaiškio prenumeratos dienos.

11. Produktų atsiliepimai

11.1. El. parduotuvėje www.pinetiger.com yra galimybė palikti atsiliepimą apie produktą. Visus atsiliepimus turi peržiūrėti ir patvirtinti administratorius. 

11.2. Norint, kad atsiliepimas būtų patvirtintas, jis turi būti konstruktyvus, dėl ko patiko arba dėl ko nepatiko produktas. Mes pasiliekame pilną teisę neviešinti produktų atsiliepimų, kurie nėra informatyvūs vartotojams arba atsiliepimas neatitinka realybės. Jūsų paliktas atsiliepimas gali būti panaudotas reklamos tikslais.

11.3. DĖMESIO! Kadangi bet koks Jūsų atsiliepimas apie produktą yra traktuojamas kaip reklama, todėl tvirtinant atsižvelgiame į tai, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymo, kuris teigia:

Pagal Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymo 1 straipsnio 8 punktą:  „Reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.“ Todėl vartotojų atsiliepimai yra traktuojami kaip reklama ir turi atitikti reklamai nustatytus reikalavimus. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnyje yra įtvirtinta, kad draudžiama 2009-11-30 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento  (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių nuostatų neatitinkanti reklama. Pastebėtina, kad kosmetikos gaminių reklamoje naudojamo teiginio priimtinumas grindžiamas kosmetikos gaminio vidutinio galutinio naudotojo, kuris yra pagrįstai gerai informuotas ir gana atidus bei apdairus, atsižvelgiant į susijusios rinkos socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius, atžvilgiu. Pažymėtina, kad kosmetikos gaminių reklamoje vartojami teiginiai turi būti pagrįsti teisinga ir su gaminiu susijusia informacija: teiginyje nurodyta sudedamoji dalis būtinai turi būti ir gaminyje, konkrečios sudedamosios dalies savybės neturi būti siejamos su gaminio savybėmis, teiginiai neturi leisti manyti, kad nuomonės – patikrinti teiginiai, jei tos nuomonės nėra pagrįstos patikrinamais įrodymais. Atkreiptinas dėmesys, kad gaminio veiksmingumo pristatymas grindžiamas tik turimais patvirtinančiais įrodymais. Reklamoje draudžiama naudoti teiginius, vaizdinius ar kitus ženklus, kurie perkeltine ar kita prasme įteigtų, kad kosmetikos gaminiai turi savybių arba funkcijų, kurių iš tiesų neturi. Kosmetikos gaminių reklamoje vartojami teiginiai turi būti pagrįsti teisinga ir su gaminiu susijusia informacija: teiginyje nurodyta sudedamoji dalis būtinai turi būti gaminyje, konkrečios sudedamosios dalies savybės neturi būti siejamos su gaminio savybėmis. Jeigu nurodoma, kad gaminys turi gydomųjų ar profilaktinių savybių, toks gaminys privalo būti registruotas kaip vaistinis preparatas ar medicinos prietaisas.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

12.2. UAB „Pine tiger“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje www.pinetiger.com.

12.3. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės parduotuvės sistemoje.

12.4. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja redakcija.

12.5. Visi dėl šių Taisyklių/pirkimo-pardavimo sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Pirkėjo gyvenamąją vietą.

12.6. Pirkėjas pirmiausia privalo raštu kreiptis į Pardavėją ir nurodyti savo reikalavimus (išskyrus, kai Pirkėjas tiesiogiai kreipiasi į teismą). Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie galimą savo teisių pažeidimą. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie Pardavėjo atsakymo Pirkėjui. Pirkėjo prašymus Pardavėjas nagrinėja neatlygintinai. Prašymą/skundą dėl Pardavėjo el. parduotuvėje įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

Tik kokybiški ir ekspertų atrinkti produktai
Sertifikuoti produktai, pagaminti EU
Nemokamas ir greitas pristatymas
Paprastas ir 100% saugus atsiskaitymas